ABHAIBHUBEJHR JOURNAL OF MEDICINE

ABOUT

อภัยภูเบศรเวชสาร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิขนาด 500 เตียง ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
มีพันธกิจในด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การบริการวิชาการ และพัฒนางานวิจัย
ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในปัจจุบัน
มีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจนี้ การพัฒนากลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นบรรยากาศการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมนั้น
หนึ่งในกลไกที่สำคัญ คือ การพัฒนาวารสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางการพัฒนาของโรงพยาบาล รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งภายในโรงพยาบาล และสังคมสืบต่อไป

คณะกรรมการวิจัย อภัยภูเบศรเวชสารที่ปรึกษา

1นางโศรยา ธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2นางสาววลีรัตน์ ไกรโกศลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
3นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4นางสุภาพร ภู่พิทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
5นางสาวผกากรอง ขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
6นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลบรรณาธิการ

1นายชาติชาย คล้ายสุบรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2รองบรรณาธิการ

1ผศ.(พิเศษ)วิทยา บุญเลิศเกิดไกรนายแพทย์เชี่ยวชาญ
2นายเอกรินทร์ สาธุเสนผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกกองบรรณาธิการในสถาบัน

1นายพิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุดหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
2นางสาวสุเบญจา พิณสายผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาอาจารย์แพทย์และงานวิจัย / นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3นายชนิพัฒน์ มีลาภนายแพทย์ชำนาญการ
4นางสาวภาวิณี ตันกิตติวัฒน์ทันตแพทย์ชำนาญการ
5นางวัจนา ตั้งความเพียรเภสัชกรชำนาญการ
6นายณัฐดนัย มุสิกวงศ์เภสัชกรชำนาญการ
7นางสาวอรยา เข็มทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
8นางรัชดาภรณ์ ไผ่จันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9นางสาวชนิตา กิตติวีราพัชร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10นางสาวณัชชา เต็งเติมวงศ์แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
11นางสาวเพ็ญศรี เงินทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองบรรณาธิการต่างสถาบัน

1ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎกนักวิจัยและนักวิชาการอิสระ
2ภก.พินิต ชินสร้อย เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4นางสาวกฤษณา บุญมั่งอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
5ดร.บุญเตือน วัฒนกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
6ผศ.ดร.กิ่งฟ้า แสงลี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชรรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8ผศ.นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ ประธานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะกรรมการจัดทำวารสาร

1นางสาวอรดา อิ่มเอิบนักวิชาการศึกษา
2นางสาวหทัยชนก ประดิษฐ์ผลนักวิชาการศึกษา
3นางสาวศิรินทิพย์ เอื้อการณ์ นักวิชาการศึกษา
4นางสาวอายญาฎา สง่าเดช นักวิชาการสาธารณสุข
5นางสาวอภินันท์ ต้องทรัพย์อนันต์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6นางสาวกนกวรรณ เจริญรัตน์ ผู้ช่วยนักวิจัยเหรัญญิก

1นางสาวฮามา ฮามกุลนักวิชาการเงินและบัญชี
2นางสาวกัญศิตา พิมพิสาร นักวิชาการศึกษาฝ่ายศิลป์

1นายพงศกร จินตรักษ์กิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2นางสาวฉัตรธิดา พัฒนโสภณ นักวิชาการศึกษา

JOURNALS

กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม)

อภัยภูเบศรเวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


ปี 2565 เล่มที่ 1 40 ครั้ง

ISSN : 2821-9287 (Print)


ISSN : 2821-9325 (Online)

วิธีดำเนินการมาตรฐาน : SOPs


ปี 2565 เล่มที่ 1 12 ครั้ง

ดูทั้งหมด


DOWNLOAD

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์ในอภัยภูเบศรเวชสาร
แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อพิจารณา
แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย

CONTACT US

โทร 037-211-088 ต่อ 7002
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 น.-16.30 น.)

Email: abjmjournal@gmail.com
Website: www.bhubejhr-mec.ac.th/abjm.php

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000