OF CHAOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL

BUT IN ITS APPLICATION TO THE BENEFIT OF MANKIND

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ABOUT

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
(Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD)
และร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมี วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์ พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ โดยรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ มีกำหนดเข้าศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในปี 2556 โดยกำหนดภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการ

  • เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกโดยแพทยสภา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท
  • พร้อมจะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน

STRATEGY

เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน

( ACADEMIC EXCELLENCE )

• จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยการแพทย์แผนไทย

เป็นเลิศด้านการบริหาร

( GOVERNANCE EXCELLENCE )

• พัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกคุณธรรม
• พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรม

( RESEARCH & INNOVATION EXCELLENCE )

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในองค์กร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

DIRECTOR TEAM

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

แพทย์หญิงนิภาภรณ์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ คนที่ 1

นายแพทย์อำนาจ รักงาน

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ คนที่ 2

NEWS

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย RA Qualification
จำนวน 1 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ กันยายน - ธันวาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม 037-211-088 ต่อ 7002
หรือ 084-738-4009 (คุณอรดา)

อ่านต่อ..

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
Emergency Medicine จำนวน 2 อัตรา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สอบถามเพิ่มเติม
081-9332849 (อาจารย์ชนิพัฒน์)
หรือ 037-211-088 ต่อ 7114, 092-2533568 (คุณอายญาฎา)

อ่านต่อ..

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง จำนวน 9 อัตรา
รับสมัคร 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563
สัมภาษณ์ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
ห้องภูมิภูเบศร ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สอบถามเพิ่มเติม 037-211-088 ต่อ 7114
หรือ 092-2533568 (คุณอายญาฎา)

อ่านต่อ..

CONTACT US

โทร 037-211-088 ต่อ 7002
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 น.-16.30 น.)

Email: mec.bhubejhr@gmail.com
Web: mec.bhubejhr-ac.th

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000