นางสาวอรดา อิ่มเอิบ

(บิว)

AURADA AIMAERB
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : aurada.aim@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0847384009


นางสาวทัศพร แย้มภักดี

(พร)

THATSAPHON YEAMPADEE
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : thasapon.yea@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กมท 228
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0814931096


นางสาวศิรินทิพย์ เอื้อการณ์

(นุ๊ก)

SIRINTHIP AUEKARN
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : thippayarat@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0863657237


นางสาวกัญศิตา พิมพ์พิสาร

(กรณ์)

KANSITA PIMPISAN
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : praveena.nat@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : บบ 8971, กค 1905
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0863118550


นายพงศกร จินตรักษ์กิติ

(โอม)

PONGSAKRON JINTARUCKITI
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อิเมลล์ : pongsakron.jin@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กค 1960
สถานที่ทำงาน : ห้องผลิตสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -0831233896


นางสาววรรณภา มีเนาว์

(อ้อย)

WANNAPA MENAO
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : wannapa.men@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กธ 5026
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0872830173


นางสาวฑิฆัมพร จันทร์แดง

(ดิว)

TICUMPORN CHANDANG
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : ticumpon.cha@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : ญค 5278
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0982964910


นางสาวฉัตรธิดา พัฒนโสภณ

(ต่าง)

CHATTIDA PATHTANASOPON
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อิเมลล์ : chattida.pat@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : ห้องผลิตสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -0612245299


นางสาวหทัยชนก ประดิษฐ์ผล

(ปอย)

HATHAICHANOK PRADITPOL
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : hathaichanok.pra@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กจ 4757
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0881966883


นางสาวฮามา ฮามกุล

(ฮามา)

HAMA HAMKUL
นักวิชาการเงินและบัญชี
อิเมลล์ : hama.ham@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กท 2639
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0868204450


นายตฤณภพ มาหา

(เหลียง)

TINNAPOP MAHA
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : tinnapop.mah@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0859962500


นางสาวจุฑาทิพย์ ชมดี

(กัล)

JUTHATHIP CHOMDEE
บรรณารักษ์
อิเมลล์ : jutathip.cho@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : Co-Working Space
หมายเลขโทรศัพท์ -0985726680


นางสาวจุฑารัตน์ อักษรดี

(หยก)

JUTHARAT AUKSONDEE
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : jutharat.aus@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : ธธ 5222
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0955074942


นายพงศกร อวยกลาง

(เต็ง)

PONGSAKORN AOYKLANG
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : pongsakron.auy@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0847359300