OF CHAOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL

BUT IN ITS APPLICATION TO THE BENEFIT OF MANKIND

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ABOUT

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) และร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์ พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ โดยรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ มีกำหนดเข้าศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในปี 2556 โดยกำหนดภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการ

  • เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกโดยแพทยสภา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท
  • พร้อมจะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน

STRATEGY

เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน

( ACADEMIC EXCELLENCE )

• จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยการแพทย์แผนไทย

เป็นเลิศด้านการบริหาร

( GOVERNANCE EXCELLENCE )

• พัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกคุณธรรม
• พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรม

( RESEARCH & INNOVATION EXCELLENCE )

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในองค์กร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

ผู้บริหาร โรงพยาบาล


แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คนที่ 1


นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คนที่ 2

ผู้บริหาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก


นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน

ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
งานการศึกษาก่อนปริญญา


นายแพทย์อำนาจ รักษ์งาน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
งานการศึกษาหลังปริญญา

NEWS


ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ อภัยภูเบศเวชสาร
ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 (กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565)
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่ วันนี้ - 16 กันยายน พ.ศ. 2565
คลิ๊กเพื่อส่งบทความ
สอบถามเพิ่มเติม
037-211-088 ต่อ 7002
กนกวรรณ เจริญรัตน์ (มาย)

อ่านต่อ..

CONTACT US

โทร 037-211-088 ต่อ 7002
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 น.-16.30 น.)

Email: mec.bhubejhr@gmail.com
Website: www.bhubejhr-mec.ac.th

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000